AGEL adviseurs in gesprek met bewoners over ‘Westelijke Langstraat’

De Provincie Noord-Brabant heeft opdracht gegeven aan Waterschap Brabantse Delta en AGEL adviseurs om mitigerende (voorkomende) maatregelen op te stellen voor de gevolgen buiten de grenzen van het provinciaal inpassingsplan (PIP). Het PIP maakt een natuurontwikkeling mogelijk. Het betreft het natuurgebied Westelijke Langstraat nabij Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. Voor deze natuurontwikkeling worden onder meer de oppervlaktewaterpeilen opgezet.

AGEL adviseurs is in 2018 begonnen met een pilot bij 5 woonadressen met als doel om de tot dan huidige wateroverlast te bestrijden. In 2019 is de daadwerkelijke opdracht uitgevoerd, waarbij AGEL voor 130 woningen bepaald heeft welke risico’s worden gelopen in relatie tot de toename van (grond)wateroverlast ten gevolge van de voorgenomen ontwikkelingen. Hierbij biedt AGEL adviseurs oplossingen aan de bewoners in de vorm van een mitigerende maatregel. De bewoners zijn in dit proces op de hoogte gehouden middels diverse inloopavonden en informatiebijeenkomsten. Daarnaast hebben in de periode mei tot september van dit jaar 1-op-1-gesprekken plaatsgevonden met de bewoners.

Naast gesprekken met bewoners, zijn door AGEL adviseurs ook hoogtemetingen uitgevoerd. De hieruit vergaarde maaiveldhoogtes en berekende toekomstige grondwaterstanden zijn met elkaar vergeleken en deze data heeft, samen met de lokale input, geleid tot een nadere specificering van ruim 30 woningen die risico lopen.

Op dit moment is AGEL adviseurs in een afrondende fase in de gesprekken met de bewoners. In deze gesprekken worden bewoners geïnformeerd en uiteindelijk gerustgesteld; ieder risico wordt beperkt door een maatregel. De verslaglegging is samen met een voorgestelde maatregel door AGEL adviseurs technisch uitgewerkt in een waterdossier. Deze dossiers zijn vertaald in een door AGEL adviseurs opgesteld projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet is een overkoepelende vergunningsaanvraag, welke sinds afgelopen woensdag (5 september, red.) tot en met 16 oktober ter inzage ligt voor alle belanghebbenden.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?