AGEL adviseurs toetst verkeersplateau voor gemeente Tilburg

Warempel een drempel?

Een verkeersplateau (drempel) is een infrastructureel object met als doel het matigen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Op basis van een data-analyse (BGT en Nationaal Wegenbestand) zijn er binnen de gemeente Tilburg 2982 verkeersplateaus aangetroffen. Deze drempels liggen verspreid over het gehele grondgebied van Tilburg. Als je dit vergelijkt met steden als Breda en Den Bosch dan zie je dat het aantal drempels per km weg relatief gezien lager is dan in de overige twee steden. Dit zijn interessante analyses om eens nader te bekijken in wellicht een volgend artikel. Hieronder enkele resultaten uit de analyse.

Wanneer controleert de gemeente de drempels?

De gemeente Tilburg controleert niet actief op de juiste werking van haar drempels. Na realisatie wordt middels de revisie getoetst of de drempel voldoet aan de norm, zoals gesteld in het ontwerp. Daarna volgt alleen controle na klachten van omwonenden, of direct belanghebbenden. De gemeente Tilburg stelt aan AGEL adviseurs de vraag om de drempel te controleren of deze voldoet aan de norm. Deze toetsing gebeurt volgens de norm van de gemeente Tilburg en de landelijke CROW-richtlijnen.

Welke meetmethodes zijn er?

Alvorens men kan toetsen of drempel voldoet aan de norm en de CROW-richtlijnen moet het plateau ingemeten worden. Er zijn twee soorten manieren van inmeten die AGEL adviseurs uitvoert binnen gemeente Tilburg:

  • Methode 1: Inmeting met tachymeter;
  • Methode 2: Inmeting met een 3D-scanner.

In dit artikel behandelen we de methode met de 3D-scan omdat dit een vrij nieuwe gehanteerde methode is bij AGEL adviseurs. Daarnaast is het ook een advies wat is gekomen vanuit een overleg tussen de adviseurs van AGEL en de gemeente Tilburg. Temeer om te voldoen aan de eisen en vraagstukken die speelde rondom een drempel.

Hoe wordt de 3D-scan uitgevoerd door de geo-adviseur?

AGEL adviseurs heeft gebruik gemaakt van een 3D-scanner in combinatie met een tachymeter. Met de tachymeter zijn de topografische contouren van de drempel ingemeten door de landmeter. Dit is nodig om de drempel goed af te bakenen zodat de verkeerskundige adviseur van AGEL een juiste toets aan de norm kan uitvoeren. De landmeter van AGEL heeft gebruik gemaakt van de eigen 3D-scanner om het gebied met behulp van deze techniek in te meten. De 3D-meting van het kruisingsplateau is ingewonnen met hoogtes in een raster van 0,10 bij 0,10m om de drempel goed in beeld te brengen. De data van de scanner, puntenwolk, en de data van de tachymeter zijn verzameld op kantoor door de operator. De verzamelde data is in de aanwezige systemen van AGEL verwerkt tot een homogeen model en verwerkt tot een surface (oppervlakte met hoogteligging).

Wat doet vervolgens de verkeerskundige adviseur?

De 3D-puntenwolken en de surface zijn overgenomen door de verkeerskundige. De verkeerskundige adviseur van AGEL heeft op basis van het detail norm sinusdrempels van de gemeente Tilburg een 3D-ontwerp gerealiseerd van de op- en afritten conform de norm. Hierbij is rekening gehouden met het afschot van de rijbaan.

Toetsing 3D-ontwerp aan 3D-meting

Door de surface van het 3D-ontwerp te vergelijken met de surface van de 3D-scan kan het hoogteverschil en of afwijking van het sinusprofiel nauwkeurig tot op de millimeter in beeld worden gebracht. De toleranties van het hoogteprofiel zowel voor de positieve als negatieve hoogtes zijn in het 3D-model in kleur weergegeven. Bij de in rood aangegeven vlakken bedraagt de afwijking ±>10mm. Het hoogteverloop valt daarmee niet binnen de toleranties conform de norm en de CROW-richtlijnen. De in geel aangegeven vlakken bedraagt de afwijking  ±2 tot 10mm. Binnen de groene vlakken bedraagt de afwijking ±<2mm.

Wat kan men met de resultaten?

Door deze controle uit te voeren kan nauwkeurig worden vastgesteld of een onderhoudsmaatregel benodigd is voor het straatwerk en daarmee eventueel overlast door geluid en/of trillingen van overrijdende voertuigen te beperken.

Welke mogelijkheden biedt dit nog meer?

Een 3D-scan in combinatie met een referentie model biedt tal van mogelijkheden om de toestand van wegen in beeld te brengen. Naast het vergelijken van de modellen en toetsing aan de norm kan de verkeerskundige adviseur ook de rijlijnen van bijvoorbeeld vrachtverkeer en openbaar vervoer in beeld brengen. Hiermee kan de impact van het verkeer getoetst worden met de afwijkingen aan de norm. Vervolgens kunnen collega’s van de afdeling Infra vanuit AGEL adviseurs of gemeente Tilburg mee aan de slag om aanpassingen en het wegdek uit te voeren.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn of nadere informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Mark van den Nouweland van AGEL adviseurs.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?