Laagfrequent geluidmetingen Warandepoort Oosterhout

AGEL adviseurs heeft in november 2018 in opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoek verricht naar laagfrequent geluid.

In het algemeen wordt onder laagfrequent geluid het geluid verstaan met een frequentie lager dan 125 Hz. Beneden 20 Hz spreekt men meestal over infrageluid. De gehoordrempel van de mens (de grens tussen het wel of niet horen van een geluid) is afhankelijk van de frequentie van het geluid. Des te lager de frequentie, des te hoger de drempelwaarde. De gevoeligheid van mensen voor laagfrequent geluid is nogal verschillend en kan als extra hinderlijk worden ervaren. In de richtlijn van de Nederlandse Stichting Geluidhinder “Laagfrequent geluid” wordt een referentiecurve gehanteerd als hulpmiddel om te kunnen vaststellen of een bepaalde klacht mogelijk gegrond of ongegrond is. AGEL adviseurs heeft dienovereenkomstig laagfrequent geluidmetingen verricht in een appartement in de nachtperiode daar dit de stilste periode betreft. Hieruit bleek dat in de 100 Hz tertsband enigszins overschrijding optreedt van genoemde curve. De klacht inzake laagfrequent geluid is derhalve mogelijk gegrond. Geadviseerd is om de in en op het appartementencomplex aanwezige technische installaties serieel uit (en aan) te zetten ten behoeve van brondetectie.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?