Omgevingsvergunning voor wereldkeuken restaurant Etenstijd in voormalig V&D-pand te Uden houdt stand bij commissie

Om een wereldkeuken restaurant met circa 600 zitplaatsen in het pand van de V&D te Uden te kunnen realiseren was een Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan noodzakelijk. Door AGEL adviseurs is hiervoor een ruimtelijke onderbouwing met de bijbehorende onderzoeken vervaardigd. Vanwege het vrij hoge aantal zitplaatsen heeft een uitgebreid onderzoek naar de parkeervraag plaatsgevonden, waarbij aanvullend een inventarisatie van het huidige gebruik is verricht. Aangezien binnen het pand ook meerdere appartementen aanwezig zijn, is tevens onderzoek verricht naar mogelijke geluids- en/of geurhinder vanuit de toekomstige functie naar de aangrenzende appartementen. Op basis van verwachtingsmodellen is hierover inzicht verkregen.

Door verschillende eigenaren van omliggende panden (niet zijnde bewoners) is bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning. Vanwege de grote omvang van het nieuwe horecabedrijf werd overlast verwacht als gevolg van de toename van de parkeervraag. Naar het oordeel van de commissie is de vergunning niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Op basis van de ingediende bezwaren blijft de commissie van mening dat het verkeer- en parkeeronderzoek met het aanvullend parkeeronderzoek voor de Promenade volledig correct is verricht. Uit beide onderzoeken blijkt dat binnen het centrum van Uden voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om de toename van de parkeervraag als gevolg van het restaurant op te vangen.

Verder werd geluidsoverlast als gevolg van de installaties van het horecabedrijf gevreesd. De commissie is echter van mening dat door AGEL adviseurs gedegen onderzoek is verricht naar het toekomstige (industrie)lawaai van de installaties van het horecabedrijf, waaruit blijkt dat de geluidsgrenswaarden van het Activiteitenbesluit niet worden overschreden.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?