Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming voor Motorsport Vereniging Eurocircuit Valkenswaard

Het Eurocircuit is sinds begin jaren ‘70 van de vorige eeuw gevestigd in het buitengebied van Valkenswaard. In 1976 kreeg de Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV) de beschikking over het circuit naast het circuit voor de rallycross. De MVV beschikt over een vergunning uit 31 augustus 1993 en is verleend op grond van de Hinderwet en is vigerend.

Bij brief van het bevoegd gezag met als onderwerp “Last onder dwangsom” sommeert de MVV tot het opheffen van een illegale bedrijfssituatie. Deze situatie is ontstaan doordat er geen vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) in het kader van stikstof is aangevraagd. Inherent hieraan is door AGEL adviseurs onder andere een stikstofonderzoek uitgevoerd ten behoeve van deze aanvraag.

In de omgeving van de MVV is het Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux” gelegen.

In het onderzoek is de stikstofemissie en depositie in het Natura-2000 gebied in de referentiesituatie onderzocht alsmede in de voorgenomen situatie conform de (toekomstige) wens van de MVV. De milieutoestemming op de referentiedatum, in deze de datum van de vaststelling van de Vogelrichtlijn van 24 maart 2000, betreft de referentiesituatie.

De berekeningen naar de stikstofemissie worden gerelateerd aan alle activiteiten welke in één jaar plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de stikstofemissie ten gevolge van alle wedstrijden, evenementen, wekelijkse activiteiten inclusief de verkeersaantrekkende werking van en naar de MVV op de direct omliggende openbare wegen van deelnemers en bezoekers gedurende één jaar worden gecumuleerd.

Uitgaande van uitgebreid literatuuronderzoek zijn de stikstofemissies van de voer- en werktuigen bepaald voor beide situaties.

Alle bronnen zijn ingevoerd in de AERIUS Calculator van het RIVM.

Uit de berekeningen blijkt dat in de voorgenomen situatie sprake is van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. Indien de referentiesituatie hiervan wordt afgetrokken, kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. In de toekomst zal daarnaast een groeiend percentage elektrische voertuigen deelnemen waardoor de emissies zullen afnemen.

Door intern salderen is er geen sprake van een toename van stikstofdepositie binnen het grondgebied van de MVV; hierdoor worden significante effecten uitgesloten. Door AGEL adviseurs is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd waarna door het bevoegd gezag een ontwerpbeschikking is afgegeven.

Gevolg is dat het “2020 FIM MXGP Motocross World Championship” op het Eurocircuit doorgang heeft kunnen vinden.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?