Centrumplan Welberg

Centrum Welberg

De gemeente Steenbergen gaat het centrum van haar kern Welberg herontwikkelen. Het inrichtingsplan omvat een herinrichting van het openbaar gebied, de realisatie van een multifunctionele openbare ruimte en de realisatie van 30 woningen. Daarnaast maken diverse bestaande maatschappelijke voorzieningen onderdeel uit van het plangebied.

In opdracht van de gemeente Steenbergen heeft AGEL adviseurs het bestemmingsplan en de omgevingsonderzoeken verzorgd.

De uitdagingen van de herontwikkeling van een bestaande dorpskern

Het centrum van Welberg betreft een historische kern. Binnen het plangebied zijn diverse bestaande voorzieningen gepositioneerd en kenmerkend is het groene karakter. Voor dit plan lag dan ook een belangrijke focus op het inzichtelijk maken van de haalbaarheid vanuit de relevante omgevingsaspecten.

AGEL adviseurs heeft hiervoor tal van omgevingsonderzoeken uitgevoerd, van bodem en water tot wegverkeerslawaai. Daarnaast heeft AGEL adviseurs diverse overige onderzoeken gecoördineerd, zoals: flora en fauna, archeologie en explosieven (NGE). Met name deze onderzoeken hebben uitdagingen met zich meegebracht voor het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld het kappen van een bomenrij. De bomenrij betrof een vliegroute van vleermuizen, waarvoor binnen de planontwikkeling een alternatief gevonden moest worden. Een integrale afstemming tussen de kapwerkzaamheden, uitvoering van het archeologisch onderzoek en explosievenonderzoek was hierbij van groot belang.

AGEL adviseurs heeft de gehele procedure gecoördineerd en vertaald in een bestemmingsplan dat eind 2018 is vastgesteld.

Benieuwd naar de mogelijkheden?