water1 website

Klimaatadaptatie

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is om de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben. Hiervoor leveren wij als AGEL adviseurs graag een bijdrage.

AGEL adviseurs heeft verschillende methodes ontwikkeld om knelpunten in riolerings- en watersystemen in stedelijk gebied te voorspellen en wateroverlast te voorkomen. Op uiteenlopende detailniveaus (van hydraulische rekenmodellen tot een bovengrondse stroombanenanalyse) wordt geanalyseerd hoe regenwater tijdens een (extreme) bui afstroomt. Hiermee worden laaggelegen en daarmee risicovolle gebieden in kaart gebracht. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de omvang van het risico is.

De uitkomsten presenteren wij op een kaart en in 2D- en 3D-animaties, zodat deze inzichtelijk en begrijpelijk zijn voor een breed publiek. Hierdoor kunnen onze adviseurs met alle stakeholders passende oplossingen zoeken om wateroverlast te beperken en te voorkomen.

Naast een toename in/van piekbuien, veroorzaakt de klimaatverandering ook een stijgende temperatuur – wat met name voor steden een uitdaging vormt. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het in kaart brengen van de risicogebieden en bij het bedenken en uitwerken van passende oplossingen.

Deze passende oplossingen vertalen wij in een gedragen ambitie en een adaptatiestrategie met concrete doelen. Voordat u met deze doelen kunt gaan werken, dienen deze vastgelegd te worden in bijvoorbeeld beleidsplannen en programma’s voor uitvoering, beheer en ‘groot’ onderhoud. Het klimaatadaptatiebeleid hangt nauw samen met beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer, landbouwbeleid en andere beleidsterreinen. Het watersysteem en de waterketen op orde krijgen en houden is door de klimaatverandering en het veelvuldig ruimtegebruik een grote uitdaging. AGEL adviseurs helpt u daarbij. Wij helpen u bij het ontwikkelen waarbij klimaatadaptatie een rol speelt. AGEL adviseurs begeleidt u door de wet- en regelgeving, zodat uw belangen worden behartigd en voor u het beste resultaat wordt behaald.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten wat onze adviseurs binnen onze werkvelden Ruimte, Infra, Bouw, Milieu en Geodesie voor u kunnen betekenen? Kijk gerust verder binnen de verschillende specialisaties van deze werkvelden. Voor uw gemak kunt ook direct contact opnemen met Maikel Pollaert.

Uw contactpersoon

ing. M. (Maikel) Pollaert
Cluster coördinator Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?