Uitstel van de Omgevingswet opent deuren voor gemeenten en initiatiefnemers

Op 1 januari 2021 zou de Omgevingswet in werking treden, maar de Coronacrisis vraagt om extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk bij provincies, gemeenten en waterschappen. Daarom heeft de minister besloten om de invoeringsdatum van de Omgevingswet tot nader orde uit te stellen. We kunnen de inwerkingtreding namelijk maar één keer goed doen, aldus de minister. De minister benadrukt dat de komst van de Omgevingswet niet ter discussie staat. AGEL adviseurs begrijpt dat deze uitzonderlijke situatie om ingrijpende maatregelen vraagt en is dus ook niet verbaasd dat besloten is om tot uitstel over te gaan. Dit betekent alleen niet dat u nu achterover kunt leunen. Wij zien dit uitstel als kans voor u, als ontwikkelaar en als gemeente.


Initiatiefnemers krijgen meer tijd om projecten onder het huidige recht te realiseren

De Omgevingswet gaat de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelen. Daarmee zou het omgevingsrecht inzichtelijker worden, met minder regels en meer ruimte voor initiatieven. Dit zou voor initiatiefnemers als muziek in de oren moeten klinken, maar in de praktijk brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Veel gemeenten zijn nog onvoldoende voorbereid op de Omgevingswet en hebben zelf nog niet vastgelegd hoe een goede fysieke leefomgeving er binnen de gemeente uit moet komen te zien. Laat staan dat zij initiatiefnemers kunnen vertellen wat dit betekent voor hun initiatieven. Vanaf de invoeringsdatum moeten initiatiefnemers immers aantonen dat het initiatief een bijdrage levert aan een goede fysieke leefomgeving. In de praktijk sturen zowel initiatiefnemers als gemeenten er op aan dat voor lopende initiatieven nog voor de invoeringsdatum een ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd. Op deze plannen is nog het huidige, bekende recht van toepassing. Door het verschuiven van de invoeringsdatum krijgen ontwikkelende partijen meer ruimte om hun plannen in procedure te brengen onder het huidige (en bekende) recht. Ons advies is om hier gebruik van te maken!


Gemeenten krijgen meer tijd om zich voor te bereiden op de Omgevingswet

In de monitorbrief van juni 2019 zijn vijf criteria geformuleerd die aangeven wat overheden minimaal gerealiseerd moeten hebben en moeten kunnen om de wet in werking te laten treden. Belangrijk hierbij is vooral dat de Omgevingswet alleen in werking kan treden als het digitale stelsel op orde is. De landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) moet beschikbaar zijn en het beheer moet zijn ingeregeld. Op dit moment is dit nog onvoldoende op orde. Het opschuiven van de invoeringsdatum biedt overheden de kans om dit DSO zorgvuldig uit te rollen. Tegelijkertijd biedt het uitstel gemeenten ook de kans om beter na te denken over hoe een goede fysieke leefomgeving er binnen de gemeente uit moet komen te zien en dit vast te leggen in bijvoorbeeld een omgevingsvisie. Of om een aanzet te maken voor een actueel en gemeentebreed omgevingsplan, waarin alle regels over de fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Ons advies aan gemeenten is om hier de komende periode hard aan door te werken. Gemeenten die hun beleid op orde hebben, kunnen na inwerkingtreding van de Omgevingswet makkelijker hun maatschappelijke opgaven realiseren.

 

Meer informatie

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neem dan eens contact op via 0162-456481 of [email protected]. Wilt u direct een medewerker spreken dan kunt u contact opnemen met Hetty Wenting (06-57844401 of [email protected]) of Stan Spapens (06-12870558 of [email protected]). Zij helpen u graag verder.


Ondersteuning voor initiatiefnemers

Wij kunnen voor u een bestemmingsplan opstellen, de bijbehorende onderzoeken uitvoeren en ook in deze crisistijd een digitale omgevingsdialoog verzorgen. En mocht het in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan voor de invoeringsdatum niet mogelijk zijn, dan helpen wij u graag om de beste strategie te bepalen onder de Omgevingswet. Wij zien verschillende mogelijkheden om uw plan, ook dan soepel door de nieuwe procedures te loodsen.

 Ondersteuning voor gemeenten

Wij kunnen u helpen om het Omgevingsplan vorm te geven, een Omgevingsvisie op te stellen of om u te helpen bij het realiseren van uw maatschappelijke opgaven (energie-, mobiliteits- of warmtetransitie). En kijk ook eens op www.wijkenvandetoekomst.nu dat een eerste aanzet kan zijn voor een Programma Duurzaamheid en Gezondheid, zoals bedoeld in de Omgevingswet.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?