Veiligheidsindicatoren N-wegen provincie Utrecht

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie Utrecht. De provincie zet zich in om de situatie op de Utrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden. Dit doen ze door de wegen duurzaam veilig in te richten en door te investeren in educatie en verandering van gedrag. De provincie Utrecht wil de provinciale wegen graag duurzaam veilig inrichten en vormgeven. Weggebruikers moeten aan de vormgeving van de weg zien welk gedrag van hen wordt verwacht: hoe hard ze mogen rijden, of ze mogen inhalen, enzovoorts. De inrichting van de weg moet weggebruikers ‘dwingen’ zich veilig te gedragen.

Alle Nederlandse wegbeheerders (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) hebben afspraken gemaakt over een eenduidige inrichting van de wegen. Er zijn daarbij drie categorieën wegen: Stroomwegen, Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen. Voor ieder type weg dienen een aantal veiligheidsindicatoren te worden gemeten c.q. geconstateerd.

AGEL adviseurs heeft deze opdracht uitgevoerd voor de provincie Utrecht onder de raamovereenkomst Landmeetkundige diensten. Het project betreft het meten van de veiligheidsindicatoren van de provinciale wegen per 100 meter. In totaal zijn er 3070 lijnstukken gemeten. Gemeten Veiligheidsindicatoren zijn onder meer verhardingsbreedte, rijstrookbreedte, breedte middenberm, redresseerstrookbreedte, maar ook de aan- of afwezigheid van een parallelle landbouwvoorziening, van parkeerplaatsen parallel aan de rijbaan, van een kantstreep weg of van een bushalte op de rijbaan.

De door AGEL berekende data wordt in eerste instantie door de provincie Utrecht gebruikt voor twee verschillende doeleinden:

  1. Veel wegen zijn jaren geleden aangelegd, ten eerste wordt geïnventariseerd in hoeverre de bestaande wegen zijn ingericht volgens de vigerende richtlijnen;
  2. De provincie Utrecht is bezig een voorspelmodel te ontwikkelen waarin risico’s per wegvak worden berekend. De door AGEL geïnventariseerde data is onderdeel van de brondata voor dit systeem.

De inwinning is uitgevoerd in de omgeving van StreetSmart van Cyclomedia. In de onderstaande afbeelding is te zien hoe de ‘Rijstrookbreedte’ is gemeten. Op de luchtfoto links is de gele lijn te zien die aangeeft van welke lijnstukken de veiligheidsindicatoren bepaald dienen te worden. In het venster rechts is de meting van de rijstrookbreedte te zien.

 

De metingen zijn ingevoerd in ArcGIS. Onderdeel van de oplevering is de volledig gevulde database, waarop de provincie Utrecht vervolgens de gewenste analyses kan uitvoeren.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?