placeholder

bescherming tegen geluid van buiten

Ter bescherming van de bewoners en gebruikers van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, zijn in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de geluidwering van de gevel. Dit is gedaan om geluidoverlast te beperken of een stapje verder, om geluidsoverlast te voorkomen.

Voor nieuwbouw geldt dat de karakteristieke geluidwering van de gevel ten minste 20 decibel (dB) moet zijn. Indien een gebouw op een locatie met een hoge geluidbelasting komt te staan, kan het zijn dat er in het bestemmingsplan een hogere waarde* is vastgesteld. In dat geval is de minimaal vereiste geluidwering afhankelijk van de vastgestelde hogere waarde op de gevel.

Op basis van de tekeningen en beoogde materialen wordt de geluidwering van de totale gevel bepaald. De berekende karakteristieke geluidwering wordt vervolgens getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. Indien niet wordt voldaan aan de eisen wordt, in overleg met de opdrachtgever, gezocht naar een passende oplossing die past in het ontwerp. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een ander type glas of ventilatie voorziening.

Hogere waarde

Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximale ontheffingswaarde, moet voor uitvoering van het plan een hogere waarde procedure worden doorlopen. Gevels met een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde moeten als dove gevels worden uitgevoerd teneinde het plan uit te kunnen voeren. Onder dove gevels worden verstaan bouwkundige constructies waarin geen te openen delen aanwezig zijn.

Indien een akoestisch onderzoek noodzakelijk is of een hogere waarde procedure moet worden doorlopen, dan kan AGEL adviseurs u daarin begeleiden. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden onder akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai.

Aanvullende eisen en maatregelen

Een akoestisch onderzoek bouwbesluit kan het beste vroeg in het ontwerp plaatsvinden het liefste voor het afronden van de definitieve ontwerp fase (DO-fase). Op die manier kunnen benodigde maatregelen al direct in de plannen opgenomen worden.

Bij bepaalde projecten kunnen aanvullende eisen gesteld worden die verder gaan dan de eisen van het Bouwbesluit. Denk hierbij aan de eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen, Garantiefonds Woningborg, BREEAM-NL en/of GPR Gebouw.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?