Bouwkundige engineering

Bouwkundige planuitwerking / Engineering

De adviseurs van AGEL kunnen u vanaf het eerste idee en ontwerp tot en met oplevering van een gebruiksklaar pand bijstaan. Voor de realisatie van nieuw vastgoed dienen een aantal stappen te worden doorlopen. Zoals het opstellen van een Programma van Eisen en kostenraming t.b.v. het haalbaarheidsonderzoek. Het maken van een ontwerp, het aanvragen van een bouwvergunning en het selecteren van een aannemer zijn vervolgstappen. Tot slot hoort het realiseren van de uitvoering en vervolgens de nazorg en het onderhoud er ook bij. De mogelijke werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten zijn:

Vanaf initiatief tot en met oplevering en nazorg in de gebruiks-/exploitatiefase valt het al­gemene verloop van het huisvestings-/bouwproces onder verantwoordelijkheid van het project­management. De uitvoerder van deze activiteit, de projectmanager, zorgt er voor dat de wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een PvE. Ook wordt gezorgd dat het daaruit voortkomende ontwerp en de realisatie hieraan voldoen. In iedere fase van het proces worden kosten, kwaliteit en tijd bewaakt. Er wordt zorg gedragen voor de organisatie van het ontwerp-/ en bouwteam, contractering van de projectpartners. Hierbij is het van groot belang dat het verloop van de communicatie en informatieverstrekking naar de deelnemende partijen goed is. De projectmanager is namens de opdrachtgever het aanspreekpunt voor alle partijen en daarmee een belangrijke ‘spil’ in het proces.

Via de volgende link vindt u meer informatie over de mogelijkheden m.b.t. projectmanagement.

Desgewenst verzorgt AGEL adviseurs voor u het architectonisch ontwerp, met 3D-visualisaties, tot en met definitief ontwerptekeningen. Ook de bouwbesluitberekeningen ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning regelen wij voor u. Voor constructieberekeningen schakelen wij bij voorkeur een van onze partners in, waarbij het constructief tekenwerk door ons zelf of gezamenlijk wordt opgezet. Dit wordt in het bouwkundig 3D-model geïntegreerd (BIM).

Wij verzorgen het digitaal indienen van de vergunningstukken via het omgevingsloket online (OLO). Desgewenst houden wij een vergunningenregister bij tijdens de duur van het project. Op deze manier is ten allen tijde actueel inzicht voorhanden in de status van ingediende en eventueel nog in procedure zijnde vergunningsaanvragen.

Het uitwerken van het technisch ontwerp in een (STABU)bestek en bestektekeningen. De bestektekeningen worden gegenereerd uit het 3D BIM-model. Het installatie-technische besteksdeel zal middels een functionele beschrijving in het bestek worden opgenomen. De bestekstukken vormen de basis voor de prijs- en contractvorming met aan­nemers in de aanbestedingsfase.

Ook kan AGEL adviseurs het opstellen van een Technische Omschrijving verzorgen. Deze bestaat uit een functionele omschrijving met daaraan gekoppeld prestatie-eisen.

Coördinatie van de aanbesteding van het werk. Het doel van de aanbesteding is het komen tot concurrerende prijsaanbiedingen en tot de definitieve prijsvorming. Deze prijsvorming wordt vastgelegd in een uitvoeringscontract voor de uitvoering en realisatie van het project op basis van de bestek­stukken.

Het vervaardigen van werktekeningen voor de bouwuitvoering. Controle van uitwerkingen van onderaannemers en leveranciers. Na oplevering worden revisietekeningen vervaardigd. Desgewenst wonen onze adviseurs bouw- en werkvergaderingen bij en verzorgen wij het (esthetisch) toezicht.

Werktekeningen worden bij AGEL adviseurs conform ons en/of uw BIM-protocol opgezet en gemodelleerd. Eerst stemmen wij met u af waar het BIM-model voor gebruikt gaat worden. Op die manier bepalen wij samen met u welke informatie, op welke wijze in het model wordt opgenomen.

Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor het bedrijfspand en bijbehorende terrein. Met de kennis van beheer & onderhoud kan een  meerjaren onderhoudsplannen opgesteld worden. Door deze kennis in te zetten in de ontwerpfase, kan een duurzaam en zo veel mogelijk onderhoudsvrij pand worden gerealiseerd.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?