Scheurmeter

Risicobeperking van bouwkundige en infrastructurele werken

Werkzaamheden voor de realisatie van bouwkundige en infrastructurele werken zijn risicovolle aangelegenheden. Met deze risico’s zijn veelal aanzienlijke kosten gemoeid. Om in het kader van deze risico’s, de mogelijke claims en de daarmee samenhangende kosten zo goed mogelijk uit te sluiten dan wel te beheersen, heeft AGEL adviseurs enkele waardevolle diensten ontwikkeld. Hiermee kunnen wij onze opdrachtgevers, veelal ontwikkelaars, overheden en aannemers ondersteunen door vooraf, tijdens en na de realisatiewerkzaamheden opnamen, berekeningen, metingen en controles uit te voeren. Met name de objectieve status van AGEL adviseurs als onafhankelijk adviseur en een correcte registratie van bevindingen is van essentieel belang bij risicomanagement.

De volgende diensten kunnen wij u bieden:

Risicovolle werkzaamheden zijn bijvoorbeeld heiwerk ontgravingen, bemalingen, intrillen en trekken van damwanden. Dit kan leiden tot schade aan de omliggende bebouwing. Om achteraf vast te kunnen stellen of er schade is ontstaan, is het nodig dat vooraf de technische staat van het object wordt vastgelegd. (Voor)opname, nul-meting of rapport belendingen zijn verschillende termen waarmee meestal hetzelfde wordt bedoeld. Namelijk het vastleggen van de bouwkundige staat en toestand van een object. Waarbij alle schade, zettingen en scheurvormingen nauwkeurig worden geïnventariseerd en beschreven. Dit gebeurd door middel van een bouwkundige opname. Indien er na de opname schade gaat optreden, kan de eigenaar en/of bewoner van het object dit aantonen en bewijzen.

De opdrachtgever of uitvoerende partij kan door middel van de vooropname aantonen welke schade er in de oorspronkelijke situatie aanwezig was, zodat deze gevrijwaard is van onterechte schadeclaims. Afhankelijk van het optreden van schade kunnen ook de vervolg opnames en een eindopname worden uitgevoerd.

De diensten die wij hierbij kunnen uitvoeren zijn:

  • Digitale opname
  • Vooropname / nul-meting basis
  • Vooropname / nul-meting exterieur
  • Rapportage

Om situaties meetkundig vast te leggen en te monitoren op eventuele deformaties kan AGEL adviseurs de volgende werkzaamheden verzorgen:

  • Hoogtemeting
  • X- en Y metingen
  • Aanbrengen scheurmeters
  • Monitoring van projecten

Met heitoezicht wordt een objectieve controle op en registratie van het heiproces verkregen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn het controleren aan de hand van de geldende palenplannen, visuele controle op aangeleverde palen en kalenderen van heiwerk en registratie hiervan.

Vooraf worden middels een hei-bespreking de te hanteren uitgangspunten vastgesteld en tijdens het toezicht bewaakt. Bij calamiteiten wordt direct contact opgenomen met de constructeur en opdrachtgever. Dagelijks worden onze bevindingen in een dagboek en op heistaten vastgelegd en gerapporteerd aan opdrachtgever, constructeur en overige belanghebbenden.

Tijdens heiwerkzaamheden en bij het trillen dan wel slaan of trekken van damwanden ontstaan er trillingen, evenals bij het passeren van zwaar bouwverkeer. De trillingen kunnen schades veroorzaken aan bestaande omliggende belendingen en bijvoorbeeld bedrijfsprocessen waar gewerkt wordt met trillingsgevoelige apparatuur.Met specialistische en nauwkeurige meetapparatuur kunnen de metingen onbemand of eventueel in combinatie met heitoezicht worden uitgevoerd.

De quick-scan is een uitstekend en waardevol hulpmiddel om de staat van onderhoud en eventuele herstelkosten snel en objectief in kaart te brengen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?