P1050813 Heineken Den Bosch

Sloopwerkzaamheden

Ondanks de betrouwbare- en innovatieve technieken en materialen die wij adviseren en toepassen in gebouwen, hebben deze (helaas) niet het eeuwige leven. Na verloop van tijd voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd. Er wordt dan vaak gekozen om het gebouw te slopen. In een enkel geval is het mogelijk en lucratief om het pand te demonteren en elders weer op te bouwen ten behoeve van hergebruik door dezelfde dan wel een nieuwe gebruiker.

Sloop van gebouwen lijkt op het eerste gezicht een eenvoudig proces. Echter wanneer de verschillende fasen in een sloopproces niet goed op elkaar zijn afgestemd. Verschillende aspecten van het proces niet goed zijn onderzocht en vastgelegd. Dan kan het proces flinke vertraging oplopen en kunnen de kosten hoog oplopen.

AGEL adviseurs verzorgt, coördineert en begeleidt alle werkzaamheden voor u vanaf het eerste idee en de voorbereiding tot en met het bouwrijp opleveren van de locatie. Wij zorgen voor een optimale een juiste afstemming tussen de diverse werkzaamheden en de diverse partijen. Hierdoor worden onnodige kosten voorkomen. De middelen die wij daarvoor gebruiken zijn:

Voor complexe (integrale) sloopprojecten is een goede procesgang. Vooral ten aanzien van organisatie, planning, kwaliteit- en kostenbewaking en communicatie van essentieel belang. In een Plan van Aanpak beschrijven wij naast de doelstellingen, randvoorwaarden en beleidskaders ook de beheersaspecten volgens de ‘GOTIK-methode’. Ook de aspecten ten aanzien van vergunningen, veiligheid en risicobeheersing krijgen hierin de benodigde aandacht.

Voor de uitvoering van sloopwerkzaamheden is het noodzakelijk tijdig een sloopmelding bij het bevoegd gezag in te dienen en eventueel een kapvergunning aan te vragen. In het kader van de vergunningaanvraag stellen wij een integraal sloopveiligheidsplan op. Wij verzorgen de vereiste asbestinventarisaties en eventueel flora- en fauna onderzoek. Daarnaast vervaardigen wij de benodigde slooptekeningen. Eventueel bijkomend bodemonderzoek kan ook door ons worden verricht.

Voordat een sloopproject wordt aanbesteedt en de uitvoering van start kan gaan. Is het belangrijk dat er een juridisch verantwoord en eenduidig opgestelde set van documenten voorhanden is, het zogeheten ‘bestek’. Als onderdeel van het contract wordt de rol van het bestek bij de realisatie van projecten steeds belangrijker. Het bestek is het geëigende document om met name de verantwoordelijkheden van betrokken partijen dáár te leggen waar zij behoren. AGEL adviseurs stelt sloopbestekken op volgens de STABU-systematiek. Het bestek wordt aangevuld met  bestektekeningen, V&G-plan en desgewenst een directiebegroting of budgetraming.

Het doel van de aanbesteding is het komen tot concurrerende prijsaanbiedingen en tot de definitieve prijsvorming. Welke wordt vastgelegd in een uitvoeringscontract voor de uitvoering en realisatie van het project. Dit is op basis van de bestekstukken. AGEL adviseurs verzorgd voor u de volledige  aanbestedings- en gunningsprocedure, inclusief de contractvorming met de uitvoerende partij.

In de uitvoeringsfase kan AGEL adviseurs het sloopwerk adequaat begeleiden middels directievoering en slooptoezicht. Het doel van directievoering & toezicht is het bewaken van de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Op basis van tussen partijen gesloten overeenkomsten en goedgekeurde uitvoeringsstukken.

Indien er naar de omgeving kans op schade bestaat als gevolg van de sloopactiviteiten. Kan AGEL adviseurs een bouwkundige vooropname van de belendende percelen en eventueel deformatiemetingen verzorgen. In geval er delen van (paal)funderingen achterblijven onder het maaiveld. Kunnen de geodeten van AGEL adviseurs een nauwkeurige inmeting van deze onderdelen verzorgen. Deze meetgegevens zijn essentieel bij de voorbereiding van nieuw te realiseren bouwplannen op de onderhavige locatie.

De integrale visie

Duurzaam slopen betekent bij AGEL adviseurs het zoveel mogelijk beperken van overlast naar de omgeving en zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Tevens is het van belang dat vrijkomend en eventueel milieubelastend materiaal op correcte wijze wordt geregistreerd, gescheiden en afgevoerd.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Bouw. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?