infra

Weg- en railverkeerslawaai

Wilt u een bestemmingsplan wijzigen? Misschien om er een woning, school, verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of kinderdagverblijf te bouwen? Dan kan een akoestisch onderzoek weg- en/of railverkeerslawaai noodzakelijk zijn. Dit komt omdat eerder genoemde gebouwen geluidsgevoelige bestemmingen zijn. Als de locatie zich binnen de zone van een weg of spoortraject bevindt moet aangetoond worden dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder en dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Bij de realisatie van een nieuwe weg of zelfs de reconstructie van een bestaande weg is een akoestisch onderzoek noodzakelijk als deze weg zich binnen de zone geluidgevoelige bestemmingen bevind.

De akoestisch adviseurs van AGEL kunnen met behulp van het akoestisch onderzoek aantonen of er geluid reducerende maatregelen nodig zijn, of dat het plan voldoet aan alle wet- en regelgeving.

De Wet Geluidhinder

Binnen de Wet Geluidhinder (Wgh) is voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom een “ten hoogste toelaatbare geluidbelasting” (voorkeursgrenswaarde) vastgelegd en een maximale ontheffingswaarde. Het kan zijn dat de geluidbelasting te hoog is, dan moeten extra maatregelen getroffen worden om de bewoners of gebruikers van de gebouwen te beschermen tegen het geluid. Dit is tevens vastgelegd in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012, “bescherming tegen geluid van buiten”. De benodigde maatregelen variëren van het toepassen van betere kierdichting, geluidwerende ventilatieroosters, geluidwerend glas tot het maken van de zogenaamde ‘dove gevels’. Een dove gevel is bijvoorbeeld extra laag glas zonder mogelijkheid deze te openen. Deze gevel zit er dus alleen om het geluid tegen te gaan.

Naast een beoordeling of voldaan wordt aan de Wet Geluidhinder, wordt ook een beoordeling uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening in het akoestisch onderzoek. Dit wordt getoetst aan de hand van Milieukwaliteitsmaat(MKM Lden). In de Milieukwaliteitsmaat wordt voor het plangebied aangegeven hoe de kwaliteit van de akoestische omgeving is.

Hogere waarde procedure

Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde vormt dit geen beperking voor het plan. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximale ontheffingswaarde, moet voor uitvoering van het plan een hogere waarde procedure worden doorlopen. Gevels met een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde moeten als dove gevels worden uitgevoerd om het plan uit te kunnen voeren.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?