20160712_131548

Nader bodemonderzoek

De resultaten van een verkennend bodemonderzoek zijn vaak voldoende voor de doelstelling van het onderzoek, maar in sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om nader bodemonderzoek uit te voeren. Dit is het geval wanneer vermoed wordt dat er sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Tijdens een nader bodemonderzoek wordt de ernst, omvang en aard van deze verontreiniging bepaald. Op basis hiervan kan vervolgens worden vastgesteld of ernstige risico’s aanwezig zijn en of de bodem gesaneerd moet worden.

Maatwerk en durven verder te kijken

AGEL adviseurs beoordeeld aan de hand van de beschikbare onderzoeken of volstaan kan worden met een beperkt aanvullend onderzoek of een meer uitgebreid nader onderzoek. De basis voor het nader is de richtlijn NTA 5755. Hierbij wordt een conceptueel model opgesteld dat de basis vormt voor de te volgens onderzoeksopzet. Dit is veelal maatwerk en per locatie en per verontreiniging te beoordelen. Dit betekent dat het soms ook nodig is het vooronderzoek (NEN5725) op een uitgebreider niveau uit te voeren om zo gerichter te werk kunnen gaan en een situatie beter te beoordelen. Denk hierbij aan periode van ontstaan, veroorzaker, meerdere bronnen etc etc.

Het conceptueel model maakt middels tekst of een figuur duidelijk wat de verontreinigingssituatie is en waar nog aanvullende informatie benodigd is. Hierdoor wordt duidelijk wat de onderzoeksvragen zijn en worden de toepasbare onderzoekstechnieken voor het nader bodemonderzoek geselecteerd. AGEL adviseurs heeft niet alleen ervaring met de traditionele manier van monstername middels boringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters, maar ook met onderzoekstechnieken als XRF, grondradar, sonisch boren, en MIP sonderingen. Daarnaast kan het wenselijk zijn al een doorkijk te nemen naar een sanering en aspecten als bemaling, reinigbaarheid en afbraak in het nader onderzoek mee te nemen. Dit vergt maatwerk.

Een nader onderzoek kan in 1 of meerdere fasen uitgevoerd worden. Steeds zal beoordeeld moeten worden of de vragen uit het conceptueel model beantwoord kunnen worden. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie helder beschreven met overzichtelijke tabellen en ondersteund door tekeningen. Waar nodig wordt het nader onderzoek afgesloten met een praktisch advies of en op welke wijze eventuele maatregelen nodig zijn.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?