placeholder

verantwoording groepsrisico

In de wet staat dat voor elk plan dat is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron, verantwoording dient te worden afgelegd voor het groepsrisico. De gemeente dient in een dergelijke onderbouwing aan te geven waarom zij de toename of de hoogte van het groepsrisico acceptabel vindt.

Een verantwoording groepsrisico bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Voor de externe veiligheid moet aangetoond worden in hoeverre een incident met gevaarlijke stoffen te bestrijden is. Daarnaast dient bepaald te worden of personen zelfredzaam zijn als er iets gebeurt. In sommige gevallen dient ook een QRA (Kwantitatieve risicoanalyse) te worden uitgevoerd. Dit is een berekening van het groepsrisico. Een verantwoording kan uitgebreid worden met maatregelen en alternatieven, indien sprake is van een forse toename van het groepsrisico of een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Ten slotte kunnen er in een beleidsvisie aandachtspunten opgenomen zijn voor de verantwoording groepsrisico.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Een wezenlijk onderdeel van de verantwoording is het advies van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio dient altijd om advies gevraagd te worden over de onderdelen inzetbaarheid hulpdiensten en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Het opstellen van een verantwoording is maatwerk en vergt goede afstemming tussen initiatiefnemer, gemeente en veiligheidsregio. In een goede verantwoording is opgenomen op welke punten dit advies is opgevolgd en waarom er eventueel van is afgeweken. AGEL adviseurs stelt vrijwel dagelijks verantwoordingen groepsrisico op en heeft dus veel ervaring om uw plan tot een goed resultaat te brengen. Omdat wij tevens deskundig zijn in het opstellen van bestemmingsplannen, kennen wij de aandachtspunten en mogelijkheden voor het borgen van ieders belang.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?